VIDEO: Những chiến sĩ trên trận tuyến với giặc lửa04/10/2021