VIDEO: Di tích Tháp Bà và danh thắng Hòn Chồng đón khách trở lại15/10/2021