VIDEO: Dùng ca nô hỗ trợ lương thực cho người dân cồn Ngọc Thảo04/09/2021