VIDEO: Thắm tình quân dân trong đại dịch30/08/2021