VIDEO: Ngày đầu người dân thực hiện đi chợ dùng phiếu14/07/2021