VIDEO: Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày bầu cử cho đồng bào miền núi05/05/2021