VIDEO: Đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho những người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử19/05/2021