VIDEO: Công tác đảm bảo an ninh, an toàn đã sẵn sàng cho ngày bầu cử22/05/2021