Video: Trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp