VIDEO: Nỗ lực phục vụ nhân dân trong công tác cấp thẻ căn cước công dân28/03/2021