VIDEO: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kho xăng dầu Vĩnh Nguyên, Nha Trang27/03/2021