VIDEO: 2.023 thanh niên Khánh Hòa lên đường nhập ngũ