VIDEO: 2.023 thanh niên Khánh Hòa lên đường nhập ngũ27/02/2021