VIDEO: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác ứng phó bão số 1209/11/2020