VIDEO: Bão 12 gây ảnh hưởng trực tiếp đến Khánh Hòa10/11/2020