VIDEO: Khánh thành đền tưởng niệm danh nhân Trần Đường09/08/2019