VIDEO: "Dự án kéo dài làm ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh"