VIDEO: Cương quyết với nạn xây dựng trái phép10/07/2019