VIDEO: Chiếu phim lưu động ở bản, làng xa xôi06/03/2019