VIDEO: Bạn đọc ủng hộ cho gia đình em Phan Nhật Trường hơn 35 triệu đồng18/01/2019