VIDEO: Ngày đầu thu phí đỗ ô tô ở Nha Trang01/11/2018