VIDEO: Bạn đọc ủng hộ gia đình bà Lê Thị Liên hơn 35 triệu đồng03/08/2018