VIDEO: Khánh Hòa ứng dụng linh hoạt mô hình VNEN09/12/2017