Video: Vietcombank Chi nhánh Nha Trang 30 năm xây dựng và phát triển23/01/2015