Những điển hình học tập và làm theo Bác

Qua 5 năm triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị 05, trong toàn Đảng bộ tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu. Báo Khánh Hòa xin giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đó là:

Mãi theo gương Bác

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến trên nhiều mặt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Lan tỏa học và làm theo Bác

Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nhiều tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều chương trình, phong trào, việc làm thiết thực.

 
.

các thông tin tiện ích