Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 19-7, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc khối.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam: "Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới", suy rộng ra là phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới vì mục tiêu của thời đại là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành phương châm trong rèn luyện và phấn đấu của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 
.

các thông tin tiện ích