Thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II thông báo:  

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến: - Kèm Phương án dự kiến (Đợt 07): 12 trường hợp. 2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND phường Vĩnh Phước và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II thông báo

Thông báo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II thông báo: 1. Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 07 trường hợp gia đình: Phạm Thị Hắc, Nguyễn Hùng Lâm, Nguyễn An Khương, Tạ Chí Toán, Nguyễn Đăng Trình, Phan Thị Thụy Diễm, Đặng Chí Thanh thuộc dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

 
.

các thông tin tiện ích