Thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo  

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Trật và bà Thái Thị Hoa do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 18/3/2000  

Thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo  

 
.

các thông tin tiện ích