Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn các thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm:

Thông báo Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện dự án: Nâng cấp kênh tiêu Bầu Máng

Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện dự án: Nâng cấp kênh tiêu Bầu Máng Địa điểm: Xã Diên Điền, Diên Phú và thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh - Hiện nay, Tổ công tác BT, HT và TĐC đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn một số thửa đất Tổ công tác chưa liên hệ được chủ sử dụng để thực hiện việc kê khai, kiểm đếm, cụ thể như sau:  

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang, TP. Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:

 
.

các thông tin tiện ích