11:02, 02/02/2023

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 01/7/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn YB/17P, từ số 0001087 đến số 0002500 của Công ty TNHH Exotel Yến Bay; Mã số thuế: 4201524089; Địa chỉ: Thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. Công ty TNHH Exotel Yến Bay chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính; Công ty không được sử dụng hóa đơn kể từ ngày 16/01/2023 (trừ trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 01/7/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn YB/17P, từ số 0001087 đến số 0002500 của Công ty TNHH Exotel Yến Bay; Mã số thuế: 4201524089; Địa chỉ: Thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. Công ty TNHH Exotel Yến Bay chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính; Công ty không được sử dụng hóa đơn kể từ ngày 16/01/2023 (trừ trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


2. Kể từ ngày 16/01/2023, Công ty TNHH Vương Phát CR179; Mã số thuế: 4201930789; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 1669 Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 18/01/2023, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng 2012 Group; Mã số thuế: 4201743926; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 216 MBQHPL Khu dân cư Nam và Bắc, Đường Phong Châu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.