06:02, 07/02/2023

Nha Trang: Năm 2023, phấn đấu đạt mức độ hài lòng trên 84%

UBND TP. Nha Trang vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, trọng tâm là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tạo chuyển biến căn bản chất lượng chính quyền cơ sở; phấn đấu mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 84%.

UBND TP. Nha Trang vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, trọng tâm là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tạo chuyển biến căn bản chất lượng chính quyền cơ sở; phấn đấu mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 84%.


Để đạt mục tiêu trên, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng với của chính quyền. Thành phố cũng rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp tục tinh giản biên chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước; khuyến khích sáng tạo, chủ động trong quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, có trình độ, năng lực đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực.

 

Đồng thời, tiếp tục số hóa kết quả giải quyết TTHC và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết công việc, hồ sơ TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác, sử dụng dịch vụ công để thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử; phấn đấu 100% TTHC đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến toàn trình và được cung cấp trên nhiều phương tiện; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30%.

Bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang.
Bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang.


Thành phố cũng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; xác định dự toán ngân sách được cấp phát trung hạn và hàng năm cho các cơ quan hành chính trên cơ sở thí điểm định lượng hóa công việc; chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công…


T.M