Ông Nguyễn Thiện Hùng - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao dân trí về pháp luật

Thứ Tư, 07/10/2020, 21:04 [GMT+7]

Ông Nguyễn Thiện Hùng - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao dân trí về pháp luật

Trong thời gian chuẩn bị đại hội, đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các ý kiến tâm huyết, xác đáng của người dân hy vọng sẽ được đại hội chọn lọc tiếp thu, đưa vào nghị quyết, thành sức mạnh chính trị đưa tỉnh Khánh Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới.


Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ tới mà Đảng bộ tỉnh đặt ra là “tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”. Để có một xã hội công bằng, dân chủ, trước hết, kỷ cương, kỷ luật phải được đề cao. Mọi thành phần xã hội đều phải thượng tôn pháp luật. Cán bộ, đảng viên phải chuyên tâm phục vụ nhân dân, luôn vì lợi ích của nhân dân. Người dân phải được nâng cao nhận thức pháp luật để vừa góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vừa bảo vệ được lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình.

 


Muốn nâng cao dân trí về pháp luật, cần sự tham gia, vào cuộc tuyên truyền, phổ biến của cả hệ thống chính trị, trong đó có các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Những năm qua, sự phát triển của tổ chức luật gia, tổ chức luật sư ở địa phương ngày càng định rõ vị thế, vai trò trong đời sống chính trị xã hội. Với hội viên đều là những người đã và đang công tác pháp luật theo quy định, Hội Luật gia tỉnh đã thực hiện nhiều nhiệm vụ được giao, như: Tham gia xây dựng pháp luật; giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định..., qua đó góp phần nâng cao dân trí, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân.


Được Đảng quan tâm, hy vọng tổ chức xã hội - nghề nghiệp này tiếp tục là một trong những nhân tố đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.


N.V (Ghi)


 

.

các thông tin tiện ích