Cần có chính sách phát triển cụ thể cho ngành Y tế

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được thể hiện khoa học, bảo đảm vừa có tính kế thừa của các nhiệm kỳ đại hội trước, vừa bổ sung được những nội dung mới từ thực tiễn.

Cần có kế sách về chế độ tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội

Các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng vừa có sự kế thừa của các nhiệm kỳ đại hội trước, vừa có những bổ sung mới từ tổng kết thực tiễn. Dự thảo báo cáo đã đánh giá rất rõ về những thành tựu đất nước đã đạt được.

Cần có giải pháp đồng bộ để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Dự thảo văn kiện lần này đánh giá rất cụ thể, thẳng thắn quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong dự thảo văn kiện có khẳng định, nhiệm kỳ qua, nhất là trong 4 năm, từ 2016 đến 2019...

 
.

các thông tin tiện ích