Đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Bộ Chính trị ra Chỉ thị học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.   

Nhân dân kỳ vọng vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước. Nghị quyết Đại hội được thông qua có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Báo Khánh Hòa ghi lại ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mong muốn trong nhiệm kỳ mới sẽ tạo nên đột phá trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

 
.

các thông tin tiện ích