10:02, 03/02/2023

Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở các cơ quan, địa phương, đơn vị

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đối với việc kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan trọng yếu, Công an tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước do Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh làm trưởng đoàn.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đối với việc kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan trọng yếu, Công an tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước do Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh làm trưởng đoàn.


Đoàn đã kiểm tra 20 cơ quan, đơn vị, địa phương, gồm: 8 huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 1 đảng ủy khối; 2 cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; 2 UBND cấp huyện và 7 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đoàn đã kiểm tra các nội dung: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người tiếp cận, người trực tiếp quản lý bí mật nhà nước; công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; gia hạn, giải mật, tăng mật, giảm mật, tiêu hủy bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; trang bị các mẫu con dấu, các biểu mẫu liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường mạng. Phạm vi kiểm tra từ ngày Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực 1-7-2020 đến ngày 1-10-2022.


Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng nội quy bảo vệ bí mật nhà nước và phân công cán bộ kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước; ban hành các văn bản triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, cơ bản thực hiện đúng các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Đoàn cũng đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương.


Căn cứ kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ đề xuất cơ quan chức năng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo việc tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới.


T.B