Sáp nhập, đặt tên một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ Sáu, 02/12/2022, 21:51 [GMT+7]

Sáp nhập, đặt tên một số thôn, tổ dân phố  trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ, đại biểu HĐND tỉnh xung quanh vấn đề này.

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ


- Thông tư 14 năm 2018 của Bộ Nội vụ quy định, thôn ở xã khu vực miền Trung phải có từ 250 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố (TDP) ở phường, thị trấn khu vực miền Trung phải có từ 300 hộ gia đình trở lên. Qua rà soát, trong số 482 thôn và 489 TDP thuộc 139 đơn vị hành chính cấp xã của 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vẫn còn nhiều thôn, TDP chưa đáp ứng quy định về quy mô số hộ gia đình. Việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên một số thôn, TDP trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu về quy mô số hộ gia đình đúng quy định, phù hợp với chủ trương khuyến khích tinh giản bộ máy, biên chế và điều kiện thực tế của địa phương; góp phần thực hiện tốt Kế hoạch số 81 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.   


- Xin ông cho biết cụ thể sẽ sáp nhập, đặt tên những thôn, TDP ở các địa phương nào?


- Việc sáp nhập, đặt tên một số thôn, TDP được thực hiện ở TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh và huyện Cam Lâm, cụ thể:


Ở TP. Nha Trang, tại phường Vĩnh Hòa, sáp nhập TDP 6 Hòa Nam vào TDP 5 Hòa Nam (sau khi sáp nhập TDP 5 Hòa Nam có 338 hộ, 1.464 nhân khẩu); sáp nhập TDP 8 Ba Làng vào TDP 7 Ba Làng (sau khi sáp nhập TDP 7 Ba Làng có 316 hộ, 1.104 nhân khẩu). Tại phường Phương Sơn, thành lập TDP Cận Sơn 1 trên cơ sở sáp nhập TDP 9 với TDP 10 (sau khi sáp nhập TDP Cận Sơn 1 có 314 hộ, 1.433 nhân khẩu); thành lập TDP Cận Sơn 2 trên cơ sở sáp nhập TDP 7 với TDP 8 (sau khi sáp nhập TDP Cận Sơn 2 có 302 hộ, 1.210 nhân khẩu). Tại phường Vạn Thạnh, thành lập TDP Vạn Phương trên cơ sở sáp nhập TDP Vạn Phương 3 với TDP Chung cư B (sau khi sáp nhập TDP Vạn Phương có 306 hộ, 1.185 nhân khẩu). Tại phường Tân Lập, thành lập TDP Hồng Bàng trên cơ sở sáp nhập TDP 1 Hồng Bàng với TDP 2 Hồng Bàng (sau khi sáp nhập TDP Hồng Bàng có 343 hộ, 1.341 nhân khẩu).


Ở TP. Cam Ranh, tại phường Cam Lợi, sáp nhập TDP Lợi Hải vào TDP Lợi Thủy (sau khi sáp nhập TDP Lợi Thủy có 410 hộ, 1.960 nhân khẩu); sáp nhập TDP Lợi Phúc vào TDP Lợi Hưng (sau khi sáp nhập TDP Lợi Hưng có 431 hộ, 1.680 nhân khẩu); sáp nhập TDP Lợi Hiệp vào TDP Lợi Thọ (sau khi sáp nhập TDP Lợi Thọ có 445 hộ, 1.754 nhân khẩu). Tại phường Cam Phú, điều chỉnh, chia tách 60 hộ, với 189 nhân khẩu của TDP Phú Hòa sáp nhập vào TDP Phú Hải (sau khi sáp nhập TDP Phú Hải có 464 hộ, 1.556 nhân khẩu); sáp nhập 150 hộ với 528 nhân khẩu còn lại của TDP Phú Hòa vào TDP Phú Thịnh (sau khi sáp nhập TDP Phú Thịnh có 490 hộ, 1.752 nhân khẩu). Tại phường Cam Thuận, thành lập TDP Hiệp Hưng trên cơ sở sáp nhập TDP Thuận Hưng với TDP Thuận Hiệp (sau khi sáp nhập TDP Hiệp Hưng có 581 hộ, 2.248 nhân khẩu). Tại phường Cam Phúc Bắc, thành lập TDP Hòa Do 1 trên cơ sở sáp nhập TDP Hòa Do 1A với TDP Hòa Do 1B (sau khi sáp nhập TDP Hòa Do 1 có 607 hộ, 2.253 nhân khẩu); thành lập TDP Hòa Do 5 trên cơ sở điều chỉnh, chia tách 199 hộ, với 746 nhân khẩu của TDP Hòa Do 5B sáp nhập với TDP Hòa Do 5A (sau khi sáp nhập TDP Hòa Do 5 có 793 hộ, 3.205 nhân khẩu); sáp nhập 79 hộ, với 373 nhân khẩu còn lại của TDP Hòa Do 5B vào TDP Hòa Do 6B (sau khi sáp nhập TDP Hòa Do 6B có 442 hộ, 1.825 nhân khẩu). Tại phường Ba Ngòi, thành lập TDP Hưng Long trên cơ sở sáp nhập TDP Lam Sơn với TDP Sông Tiên (sau khi sáp nhập TDP Hưng Long có 407 hộ, 1.714 nhân khẩu). Tại xã Cam Thịnh Tây, thành lập thôn Sông Cạn Tây trên cơ sở sáp nhập thôn Suối Rua với thôn Sông Cạn Trung (sau khi sáp nhập thôn Sông Cạn Tây có 375 hộ, 1.470 nhân khẩu). Tại xã Cam Bình, sáp nhập thôn Bình An vào thôn Bình Ba Tây (sau khi sáp nhập thôn Bình Ba Tây có 532 hộ, 1.838 nhân khẩu). Ở thị xã Ninh Hòa, tại xã Ninh Ích, sáp nhập thôn Tân Ngọc vào thôn Tân Đảo (sau khi sáp nhập thôn Tân Đảo có 409 hộ, 1.737 nhân khẩu). Tại xã Ninh Lộc, sáp nhập thôn Lệ Cam vào thôn Tân Thủy (sau khi sáp nhập thôn Tân Thủy có 449 hộ, 1.821 nhân khẩu).


Ở huyện Vạn Ninh, tại thị trấn Vạn Giã, sáp nhập TDP số 03 vào TDP số 02 (sau khi sáp nhập TDP số 02 có 688 hộ, 3.190 nhân khẩu); sáp nhập TDP số 05 vào TDP số 04 (sau khi sáp nhập TDP số 04 có 571 hộ, 2.377 nhân khẩu); sáp nhập TDP số 06 vào TDP số 07 (sau khi sáp nhập TDP số 07 có 520 hộ, 1.812 nhân khẩu). Tại xã Vạn Bình, sáp nhập thôn Bình Lộc 1 vào thôn Tứ Chánh (sau khi sáp nhập thôn Tứ Chánh có 365 hộ, 1.433 nhân khẩu). Tại xã Vạn Khánh, thành lập thôn Lâm Điền trên cơ sở sáp nhập thôn Diêm Điền với thôn Ninh Lâm (sau khi sáp nhập thôn Lâm Điền có 427 hộ, 1.694 nhân khẩu); thành lập thôn Nhơn Khánh trên cơ sở sáp nhập thôn Nhơn Thọ với thôn Hội Khánh Tây (sau khi sáp nhập thôn Nhơn Khánh có 581 hộ, 2.462 nhân khẩu).


Ở huyện Cam Lâm, chỉ điều chỉnh, chia tách, sáp nhập các TDP tại thị trấn Cam Đức. Cụ thể, thành lập TDP Tân Hòa trên cơ sở sáp nhập TDP Tân Hòa 1 với TDP Tân Hòa 2 (sau khi sáp nhập TDP Tân Hòa có 415 hộ, 1.750 nhân khẩu); thành lập TDP Yên Hòa trên cơ sở sáp nhập TDP Yên Hòa 1 với TDP Yên Hòa 2 (sau khi sáp nhập TDP Yên Hòa có 480 hộ, 1.992 nhân khẩu); điều chỉnh, chia tách 100 hộ, với 400 nhân khẩu của TDP Bãi Giếng Bắc để sáp nhập vào 263 hộ, với 994 nhân khẩu của TDP Bãi Giếng 1 (sau khi sáp nhập TDP Bãi Giếng 1 có 363 hộ, 1.394 nhân khẩu); sáp nhập 53 hộ, với 252 nhân khẩu còn lại của TDP Bãi Giếng 1 vào TDP Bãi Giếng 2 (sau khi sáp nhập TDP Bãi Giếng 2 có 303 hộ, 1.264 nhân khẩu); sáp nhập 110 hộ, với 420 nhân khẩu còn lại của TDP Bãi Giếng Bắc và TDP Bãi Giếng 4 vào TDP Bãi Giếng 3 (sau khi sáp nhập TDP Bãi Giếng 3 có 524 hộ, 1.968 nhân khẩu). Như vậy, sau khi sáp nhập, toàn tỉnh còn 943 thôn, TDP (475 thôn, 468 TDP), giảm 7 thôn và 21 TDP.


- Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích