Ông Phạm Minh Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết,

nâng cao vao trò của MTTQ

Thứ Năm, 16/04/2009, 10:12 [GMT+7]
 
 
 

- P.V: Xin Ông cho biết những thành tựu cơ bản mà Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?

- Ông Phạm Minh Chánh: Qua 5 năm (2004 - 2009) thực hiện chương trình phối hợp hành động, MTTQVN các cấp đã có những chuyển biến rõ nét: Bộ máy tổ chức thường xuyên được kiện toàn củng cố; cán bộ Mặt trận đã tăng cường bám cơ sở, sát dân, góp phần hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ do Đại hội VII MTTQVN tỉnh đề ra; Mặt trận các cấp đã tự khẳng định được mình trong hệ thống chính trị; vai trò, vị trí của Mặt trận ngày càng được nâng cao.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ là MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)” và CVĐ xây dựng “Quỹ vì người nghèo”. Nhờ làm tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, đến nay, toàn tỉnh đã có 784/944 KDC đạt KDC tiên tiến, chiếm 83,1%, có 308 KDC đạt KDC văn hóa (29%), 71 xã phường đạt danh hiệu xã, phường văn hóa, số gia đình văn hóa hàng năm đều tăng, toàn tỉnh hiện có 183.811 gia đình văn hóa, chiếm 81%. Nhiều KDC đã thực hiện có hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh chính trị, giúp nhau trong sản xuất và đời sống, hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đóng góp xây dựng những công trình phúc lợi của địa phương, phấn đấu xây dựng KDC không có ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội… Phong trào xây dựng “Quỹ vì người nghèo” cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong nhiệm kỳ, thông qua các CVĐ vì người nghèo, Ủy ban MTTQVN các cấp đã quyên góp được trên 30 tỷ đồng để xóa nhà tranh tre, nhà dột nát cho người nghèo, xây dựng mới trên 3.000 nhà đại đoàn kết (mỗi nhà trị giá từ 7,5 đến trên 10 triệu đồng), hỗ trợ sửa chữa hơn 600 nhà cho các hộ nghèo. Song song đó, MTTQVN các cấp đã tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong nhiệm kỳ, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được Mặt trận các cấp chú trọng. Nhằm phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, Trung ương MTTQVN đã có Thông tri số 06 về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND xã bầu và trưởng thôn, qua 2 năm (2005 - 2006) thực hiện và chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND năm 2008, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm tại 137/137 xã phường, tổ chức hội nghị góp ý tại 901 thôn, tổ dân phố, và đã có trên 16.442 ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào bản kiểm điểm của các vị chủ tịch HĐND, UBND và trưởng thôn. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND và các ngành ngày càng thiết thực và hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân có nhiều chuyển biến, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ máy tổ chức và cán bộ Mặt trận các cấp không ngừng được kiện toàn, củng cố về số lượng và chất lượng. Phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp có nhiều đổi mới. Việc phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên ngày càng đồng bộ, chặt chẽ. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, khu dân cư.

- P.V: Thưa Ông, để đạt được những kết quả trên, MTTQVN tỉnh đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì?

- Ông Phạm Minh Chánh: Chúng tôi đã rút ra được 3 bài học kinh nghiệm. Một là, việc phát huy vai trò của MTTQVN tỉnh trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng quyết định sự thành công các hoạt động của Mặt trận. Chúng ta cần làm cho từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân và công tác Mặt trận. Không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp trong hệ thống chính trị nói chung, đặc biệt là việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp; tham mưu và đề xuất kịp thời chế độ chính sách và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đó là những điều kiện quan trọng để Mặt trận hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó cũng là cơ sở để tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Bài học thứ hai, đó là phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động, thực hiện tốt phương châm “hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở”; cần đưa công tác Mặt trận về KDC và gia đình, xây dựng cộng đồng tự quản, phát huy tốt vai trò nêu gương của những cá nhân tiêu biểu có uy tín trong mỗi cộng đồng dân cư và trong xã hội; gắn chặt việc đẩy mạnh thực hiện các CVĐ, các phong trào của Mặt trận với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy tốt việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác giám sát ở cộng đồng dân cư, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cư, cán bộ công chức Nhà nước… Đây là những điều kiện quan trọng để củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học thứ ba, đó là nơi nào cấp ủy quan tâm nhiều hơn đến công tác Mặt trận; đội ngũ cán bộ của Mặt trận không ngừng được nâng cao về chất lượng, tự khẳng định mình, chủ động phấn đấu vươn lên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ chuyên trách của Mặt trận được chú trọng; lực lượng nòng cốt, cộng tác viên được xây dựng; các hội đồng tư vấn được duy trì hoạt động, thì nơi đó công tác Mặt trận sẽ phát triển mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- P.V: Ông có thể cho biết phương hướng, nhiệm vụ của MTTQVN tỉnh trong nhiệm kỳ mới?

- Ông Phạm Minh Chánh: Nhiệm kỳ 2009 - 2014, MTTQVN tỉnh sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ sau: Tăng cường tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, các hoạt động xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng bộ; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở KDC.

- P.V: Xin cảm ơn Ông!

Bảo Duy (Thực hiện)

 


 

.

các thông tin tiện ích