Ông Phan Thông - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Sẽ tiến hành thanh, kiểm tra về lao động tiền lương

Thứ Tư, 09/01/2008, 15:22 [GMT+7]

Từ ngày 1-1-2008, mức lương tối thiểu mới được áp dụng. Về việc áp dụng mức lương mới trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với người lao động (NLĐ) trong các loại hình doanh nghiệp (DN), ông Phan Thông, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) cho biết:

Ngày 16-11-2007, Chính phủ ban hành 3 Nghị định (NĐ) 166/2007/NĐ-CP, 167/2007/NĐ-CP và 168/2007/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2008, quy định mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức (CBCC) trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và NLĐ trong các loại hình DN. Theo đó, mức lương tối thiểu áp dụng cho CBCC và NLĐ trên địa bàn tỉnh như sau: Mức lương tối thiểu 540 ngàn đồng/tháng áp dụng đối với CBCC trong các cơ quan hành chính sự nghiệp; NLĐ làm việc trong các DN hoạt động theo Luật DN; NLĐ làm việc ở các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Mức lương tối thiểu 800 ngàn đồng/tháng áp dụng đối với LĐ Việt Nam làm việc cho DN có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

- P.V: Sở LĐTB-XH đã làm gì để hướng dẫn các DN thực hiện nghiêm túc những quy định trên, thưa ông?

- Ông Phan Thông: Để triển khai kịp thời chế độ, chính sách, đồng thời giúp các DN thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Sở LĐTB-XH đã ban hành Công văn số 2049/LĐTBXH-LĐTL ngày 10-12-2007 triển khai NĐ 168, ban hành Công văn 2167/LĐTBXH-LĐTL triển khai thực hiện Thông tư 28 của Bộ LĐTB-XH. Sở đã gửi các văn bản trên và bản photocopy các NĐ, thông tư liên quan gửi đến các DN, các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện. Trong đó, Sở có giới thiệu địa chỉ các trang web để DN tiện truy cập tìm hiểu pháp luật.

- P.V: Ở một số địa phương, DN còn chậm trễ, lúng túng trong việc điều chỉnh lương tối thiểu và xây dựng thang, bảng lương theo quy định của Chính phủ, còn ở Khánh Hòa, có hiện tượng này, thưa ông?

- Ông Phan Thông: Chính phủ đã điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu. Những DN có mức lương bậc 1 thấp hơn hoặc bằng lương tối thiểu cần phải sửa đổi, bổ sung lại thang bảng lương cho phù hợp và đăng ký tại Sở LĐTB-XH theo quy định. Về vấn đề này, Sở đã có văn bản hướng dẫn cụ thể, hiện các DN đang thực hiện và cũng chưa có ý kiến nào phản ánh gặp khó khăn.

- P.V: Ông có lo ngại xảy ra tình trạng một số DN sẽ chỉ điều chỉnh lương tối thiểu cho những LĐ lương chưa đạt mức quy định, còn những LĐ hưởng mức lương cao hơn lương tối thiểu sẽ không được tăng, trong khi, sự bất công này có thể là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp LĐ?

- Ông Phan Thông: Pháp luật đã có những quy định để đảm bảo quyền lợi chung cho NLĐ. Thông tư số 28 ngày 5-12-2007 của Bộ LĐTB-XH có quy định: Việc xây dựng thang, bảng lương phải đảm bảo nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 5 NĐ 114/2002/NĐ-CP, trong đó: Khoảng cách của các bậc lương phải đảm bảo khuyến khích để NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng; chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%. Mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương quy định đối với LĐ làm nghề, công việc đòi hỏi qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Mức lương của nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện LĐ bình thường.

Tại khoản 2, Điều 2 NĐ 168 ngày 16-11-2007 của Chính phủ quy định: Mức tiền lương thấp nhất trả cho NLĐ đã qua học nghề (kể cả LĐ do DN tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 1 NĐ này.

Trong Công văn 4608 ngày 5-12-2007 của Bộ LĐTB-XH về triển khai NĐ 168 có quy định: Đối với các mức lương được thỏa thuận trong Hợp đồng LĐ hoặc trong thang, bảng lương do DN xây dựng theo quy định tại Điều 57 NĐ 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật LĐ về tiền lương thì mức điều chỉnh cụ thể do người sử dụng LĐ và NLĐ hoặc tổ chức Công đoàn đại diện cho NLĐ trong DN thỏa thuận căn cứ vào mặt bằng tiền công trên thị trường, giá cả sinh hoạt và phải đảm bảo quan hệ hợp lý giữa người mới được tuyển dụng và người có thâm niên làm việc tại DN.

- P.V: Ngành có cơ chế kiểm tra, xử lý như thế nào để các DN thực hiện nghiêm túc quy định tăng lương cho NLĐ, thưa ông?

- Ông Phan Thông: Với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực LĐ, tiền lương trong các DN, hiện ngành đang hướng dẫn các DN triển khai thực hiện. Sau giai đoạn này, ngành sẽ có kế hoạch riêng tiến hành thanh, kiểm tra theo chức năng.

- P.V: Xin cảm ơn ông!

K.N (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích