Thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thứ Hai, 09/07/2018, 23:35 [GMT+7]

Thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 12 ngày 22-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của HTX, pháp luật HTX; triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX; xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị, các mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển HTX và bố trí, bổ sung kinh phí hoạt động cho quỹ; tổng hợp tình hình nợ đọng của HTX để có hướng xử lý dứt điểm, tạo thuận lợi cho HTX có tình hình tài chính lành mạnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh lồng ghép, phân bổ kinh phí từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm để tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển các HTX. Liên minh HTX tỉnh là đầu mối tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị và chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các HTX…
 
N.D
 
.

các thông tin tiện ích