Thông báo mời thầu

- Tên bên mời thầu: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.  

Thông báo mời thầu

-    Bên mời thầu: Hội đồng xét chọn thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Dinh - Ninh Hòa. -    Tên gói thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Dinh - Ninh Hòa. -    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 
.

các thông tin tiện ích