Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái cần tuyển

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái cần tuyển các vị trí sau:

Thông báo mời chào hàng

Tên bên mời thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Khai thác công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa (Nay là Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa).

 
.

các thông tin tiện ích