Thiếu vốn duy tu, sửa chữa hệ thống giao thông

Đến nay, các xã của huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã đạt chuẩn tiêu chí giao thông nông thôn mới.

Chương trình nông thôn mới: Gặp khó về vốn

Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu có 58/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đang đứng trước những thách thức lớn. 

Cam Lâm: Phấn đấu thêm 1 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

Một trong những mục tiêu đề ra của UBND huyện Cam Lâm là đến hết năm 2018, xã Cam An Bắc sẽ đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường chỉ đạo, tập trung đầu tư để 4 xã: Cam Hải Tây, Cam Tân, Cam Hiệp Nam và Cam Hải Đông giữ vững 19 tiêu chí theo chuẩn mới.

 
.

các thông tin tiện ích