Xử lý khoản chiết khấu thương mại

Chủ Nhật, 24/06/2018, 22:42 [GMT+7]

Xử lý khoản chiết khấu thương mại

Hỏi: Công ty có ký hợp đồng chiết khấu thương mại cho khách căn cứ theo số lượng và doanh số, thời gian áp dụng từ ngày 1-1 đến 31-12, thời hạn chi trả ngày 1-3 năm sau. Công ty hạch toán trích trước chi phí chiết khấu thương mại trong năm để tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và xác định thu nhập chịu thuế của công ty. Đến thời điểm chi trả chiết khấu theo hợp đồng, công ty lập hóa đơn điều chỉnh đúng không?


Trả lời: Căn cứ các quy định tại Điểm 2.5 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39 ngày 31-3-2014 và Khoản 1(b) Điều 81 Thông tư số 200 ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính, trong trường hợp này, việc xử lý đối với khoản chiết khấu thương mại dành cho khách hàng được thực hiện như sau:


Sau khi kết thúc kỳ chiết khấu hàng bán hàng năm, căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa đã bán trong năm, công ty lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, công ty và bên mua thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.


Do hàng hóa đã tiêu thụ từ năm trước, đến năm sau mới thực hiện chiết khấu thương mại nhưng phát sinh trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm nên công ty phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu trên báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).


Vì khoản chiết khấu thương mại là một khoản giảm trừ doanh thu, không phải khoản chi phí nên công ty không được hạch toán chi phí trích trước khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


Thùy Trang
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích