Cam Lâm: Đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản còn 252ha

Thứ Hai, 09/07/2018, 23:00 [GMT+7]

Cam Lâm: Đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản còn 252ha

Theo Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Cam Lâm sẽ giảm dần, đến năm 2020 còn khoảng 370ha, đến năm 2025 còn khoảng 252ha. 
 
Huyện sẽ tập trung nuôi tôm nước lợ tại Cam Hòa, Cam Đức, Cam Thành Bắc; diện tích sẽ được thu hẹp dần, đến năm 2025 còn khoảng 80ha. Rong sẽ trồng rải rác trên đầm Thủy Triều, diện tích thu hẹp còn khoảng 30ha. Cá biển sẽ tập trung nuôi tại Cam Đức, Cam Thành Bắc và Cam Hòa, diện tích còn khoảng 50ha. Cá nước ngọt duy trì diện tích khoảng 92ha.
 
Địa phương phấn đấu đến năm 2025, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1.000 tấn.  
 
BÍCH LA
.

các thông tin tiện ích